JAARVERSLAG 2014 BLOKKER HOLDING
  NL | EN | FR

Verslag raad van bestuur

Het verslagjaar kan worden aangemerkt als een transitiejaar. In 2014 hebben de Raad van Bestuur en Concerndirectie de Transformatiestrategie 2017 gelanceerd. Op basis daarvan zijn belangrijke investeringen gedaan in onder andere nieuwe formules, omnichannel, automatisering en logistiek. Ook zijn diverse kostenbesparende maatregelen genomen. 

De strategie is erop gericht om binnen drie jaar weer winstgevende groei te realiseren en een prominente toekomstbestendige omnichannel-aanbieder te zijn met onze formules in de Benelux. De strategie in Frankrijk en Duitsland is erop gericht om onze winkel- en online activiteiten verder succesvol uit te breiden. Onze Transformatiestrategie 2017 wordt nader toegelicht op de pagina ‘Transformatie met nieuwe strategie’ (zie ook de verwijzing links op de pagina).

In het transitiejaar is Blokker Holding geconfronteerd met dalende omzetten en toegenomen kosten. Dit heeft met de extra uitgaven voor verbetering van de klantenservice, de webcare en de marketingactiviteiten geleid tot een aanzienlijke resultaatdaling. Na de kosten van herstructureringen en het negatieve resultaat op de verkoop van Tuincentrum Overvecht (TCO) is het netto concernresultaat uitgekomen op - € 20 miljoen. Het concern beschikt over een zeer solide financiële basis en heeft vrijwel geen externe financiering.

VERSLAGPERIODE
Blokker Holding kent een gebroken boekjaar dat loopt van de vijfde week van januari tot en met de vierde week van januari van het volgend jaar. Het boekjaar 2014/15 liep van 26 januari 2014 tot en met 24 januari 2015. Het boekjaar wordt in het navolgende ook aangeduid met ‘het verslagjaar’ of ‘het jaar 2014’. In het verslagjaar is de samenstelling van de groep gewijzigd. TCO is per 30 juni 2014 verkocht en Casa is - in verband met de overdracht van de beleidsbepalende zeggenschap over alle activiteiten van Casa - met ingang van het verslagjaar gedeconsolideerd en wordt sindsdien gerapporteerd onder deelnemingen. 

In het verslag van de Raad van Bestuur zijn de belangrijkste cijfers van 2013 en 2014 voor vergelijkingsdoeleinden gecorrigeerd voor de deconsolidatie van Casa en TCO. De cijfers in de jaarrekening zijn niet aangepast.

OMZET

De netto-omzet (excl. BTW) van het concern is in het verslagjaar uitgekomen op € 2.098 miljoen, een daling van 1% ten opzichte van 2013 toen een netto-omzet van € 2.122 miljoen is gerealiseerd. Deze netto-omzet is onderstaand weergegeven verdeeld over de drie strategische detailhandelssectoren van ons concern en onze groothandels: 


NETTO-OMZET

Bedragen excl. Casa / TCO

De ondernemingen in de sector Huishoud hebben een moeilijk jaar gekend. De formules in de sectoren Speelgoed en Wonen behaalden goede prestaties. In onze vier kernlanden zien we verschillende groeicijfers in omzet ten opzichte van vorig jaar: Nederland -1,9%, België -1,2%, Frankrijk -1,4% en Duitsland +6,1%.

De door de eigen en franchisefilialen behaalde omzet in consumentenwaarde (detailhandelsomzet incl. BTW) vermeerderd met de omzet van onze groothandels tegen factuurwaarden excl. BTW heeft in totaal € 2.613 miljoen bedragen, tegenover € 2.646 miljoen in 2013, een daling van 1%. Het concern telt ultimo het verslagjaar 2.365 winkels waarvan 2.044 eigen filialen (inclusief 11 webshops), 321 franchisezaken en 2 groothandels.

WEBSHOPS
De omzet van onze webwinkels is in 2014 opnieuw sterk gestegen. De consumentenomzet (incl. BTW) uit verkoop via onze webwinkels is met bijna 25% gestegen tot circa 100 miljoen euro. Met de sluiting van de webshop van Marskramer in het voorjaar van 2015 en de lancering van de webshops xenos.nl en blokker.be komt het aantal webshops binnen het concern thans uit op twaalf.

 

RESULTAAT
De operationele EBITDA* exclusief Casa en TCO is uitgekomen op € 65,3 miljoen (2013: € 139,5 miljoen). De forse daling van het resultaat is met name veroorzaakt door de tegenvallende ontwikkeling van de omzet in de sector Huishoud. In lijn met de concernstrategie gericht op versterking van de kernactiviteiten in deze sector zijn maatregelen genomen om de omzet te verhogen en te komen tot structurele kostenverlagingen. De omzet- en resultaatontwikkeling in de sectoren Speelgoed en Wonen is in lijn met vorig jaar. 

Na de kosten van herstructureringen en verwerking van het negatieve resultaat van - € 7,5 miljoen op de verkoop van Tuincentrum Overvecht is het geconsolideerde netto concernresultaat over 2014 uitgekomen op - € 20 miljoen (2013: € 61 miljoen). 

* Bedrijfsresultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen, amortisatie en voorzieningen t.b.v. herstructurering.

UITROL NIEUWE FORMULES


INVESTERINGEN
De operationele kasstroom voor mutatie werkkapitaal is uitgekomen op € 55,5 miljoen (2013: € 131,6 miljoen). De daling is voornamelijk veroorzaakt door de sterke daling van het resultaat. Het totaal aan investeringen in (im)materiële vaste activa ligt in 2014 duidelijk hoger dan in 2013. In 2014 is voor een totaalbedrag van € 66,5 miljoen geïnvesteerd (2013: € 56,3 miljoen). In het kader van de concernstrategie zijn in 2014 diverse gerichte investeringen gedaan. Er is vooral geïnvesteerd in de organisatie en inrichting van Nextail, de online organisatie voor alle e-commerce-activiteiten van de werkmaatschappijen. Verder is opnieuw fors geïnvesteerd in ICT en logistiek en bij diverse werkmaatschappijen in de ontwikkeling en de uitrol van pilotwinkels geheel in lijn met de Transformatiestrategie 2017. De investeringen zijn intern binnen het familieconcern gefinancierd. 

De netto kasstroom uit operationele activiteiten heeft, vooral door een daling van het resultaat en een sterke stijging van de voorraden, € 1,9 miljoen bedragen (2013: € 148,7 miljoen). Het verslagjaar is afgesloten met een balanstotaal van € 1.104 miljoen (2013: € 1.041 miljoen). Het eigen vermogen is gedaald naar € 467 miljoen (2013: € 486 miljoen). De solvabiliteit (verhouding tussen eigen en vreemd vermogen) is gedaald tot 42,2% (2013: 46,7%). 

NETTO-INVESTERINGEN


Bedragen excl. Casa / TCO

WINSTBESTEMMING

In verband met de resultaatontwikkeling stelt de Raad van Bestuur voor om over het boekjaar geen dividend uit te keren. Dit voorstel is ook in de jaarrekening verwerkt. Het voornemen om geen dividend uit te keren geldt eveneens voor het dividend voor medewerkers die deelnemen aan het bestaande Participatieplan Oranje Boven. De waarde van de certificaten Oranje Boven wordt bepaald volgens een vaste waarderingsregel waarbij het gemiddelde van de netto resultaten van Blokker Holding over de afgelopen twee jaren de grondslag vormt. Door de sterke daling van het resultaat in 2013 en 2014 is deze waarde opnieuw gedaald. 

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD
De Centrale Ondernemingsraad (COR) is samengesteld uit leden van de ondernemingsraden van onze dochterondernemingen in Nederland (voor de samenstelling zie pagina 8 van dit jaarverslag). De COR heeft in het verslagjaar negen keer vergaderd, waarvan twee keer in een overlegvergadering met de bestuurder. De overlegvergaderingen worden doorgaans bijgewoond door een lid van de Raad van Commissarissen. Naast de overlegvergaderingen heeft het dagelijks bestuur van de COR regelmatig overleg met de bestuurder. De in juli gehouden overlegvergadering is bijgewoond door de nieuwe commissaris mevrouw M.J. Poots-Bijl. In deze vergadering is onder meer gesproken over de jaarcijfers 2013/14, de vernieuwde concernstrategie en de verkoop van de activiteiten van Tuincentrum Overvecht, de cao-ontwikkelingen en de resultaten van het Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. 

In 2014 zijn adviesaanvragen bij de COR ingediend voor de inrichting van de online organisatie voor alle e-commerce- activiteiten van de werkmaatschappijen, de introductie van nieuwe directiefuncties voor deze omnichannel-activiteiten en voor Concern Control, de invoering van resultaatgericht beoordelen en de verhuizing van het hoofdkantoor Blokker Holding van Laren (NH) naar Amsterdam. In alle gevallen heeft de COR een weloverwogen positief advies uitgebracht. De COR is verder om instemming gevraagd over de voorgenomen verplichte wijziging van de pensioen excedentverzekering in verband met de wijzigingen in de fiscale regelgeving per 1 januari 2015. 

In november 2014 heeft de tweede overlegvergadering met de bestuurder plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering heeft de COR kennisgemaakt met de per 1 november benoemde CFO van Blokker Holding, de heer J.W. Visser. Verder is tijdens deze vergadering opnieuw gesproken over het moeizame verloop van de Gebra cao-onderhandelingen. 

De gesprekken met de COR verlopen altijd in een goede en openhartige sfeer met wederzijds respect en vertrouwen. De Raad van Bestuur heeft veel waardering voor de constructieve opstelling van de medezeggenschap binnen het concern. 

PERSONELE MUTATIES CONCERNORGANISATIE
Binnen de Raad van Bestuur zijn in het verslagjaar enkele mutaties geweest. Zoals in het jaarverslag over het voorgaande verslagjaar al vermeld is per 1 april 2014 de heer A. Blokker teruggetreden uit de Raad van Bestuur en per dezelfde datum toegetreden tot de Raad van Commissarissen. Daarnaast is per 1 juni de heer A.H.M. van der Horst teruggetreden uit de Raad van Bestuur en is per 1 november de heer J.W. Visser benoemd als lid van de Raad van Bestuur en CFO. 

Het overzicht van de concernorganisatie en de directies van werkmaatschappijen is opgenomen op de pagina ‘Organisatie’ (zie ook de verwijzing links op de pagina).

VOORUITZICHTEN
In het boekjaar 2015 zouden de eerste tekenen van economisch herstel zichtbaar moeten worden in de Europese landen waarin het concern actief is. Tot nu toe is er slechts een aarzelend herstel van het consumentenvertrouwen dat zich ook reflecteert in de verkopen bij onze winkelformules. Ook de verkoop van tuinmeubelen en tuinartikelen bij Leen Bakker en Blokker en van buitenspeelgoed bij onze speelgoedformules is dit voorjaar laat op gang gekomen. Het resultaat van een detailhandelsonderneming als Blokker Holding wordt voor het grootste deel behaald in het tweede halfjaar. Het is daarom te vroeg voor uitspraken over het resultaat van het lopende boekjaar.

De investeringen in het lopende jaar zullen in lijn zijn met die van het verslagjaar. Veel aandacht gaat hierbij uit naar optimalisering van de e-commerce-activiteiten van de formules met een webshop en naar uitbreiding van het aantal winkels met een nieuwe formule bij Blokker, Xenos, Big Bazar en Leen Bakker. 

Het aantal werknemers (op basis van volledige werktijd) blijft naar verwachting per saldo gelijk als gevolg van winkelsluitingen in Nederland en winkelopeningen in Duitsland. 

De uitkomsten van het in 2014 uitgevoerde Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek vormen de basis voor diverse acties en opvolging door directies en kader van de werkmaatschappijen. 

Tot slot een compliment aan onze meer dan 22.000 medewerkers, van wie de meeste in de winkels werken. Zij zijn er in het verslagjaar opnieuw in geslaagd vele miljoenen klanten tevreden te stellen. Wij bedanken hen voor hun inzet voor onze onderneming in het verslagjaar. 

Amsterdam, 13 mei 2015

Raad van Bestuur 
R.E. Palmer, voorzitter
L.M. de Kool, vicevoorzitter
J.W. Visser, cfo
T. Smit