JAARVERSLAG 2014 BLOKKER HOLDING
  NL | EN | FR

Bericht van de Raad van Commissarissen

Het verslagjaar 2014 heeft in het teken gestaan van enerzijds aanhoudende druk op de bestedingen van de consument in de landen waar het concern actief is met winkelformules en anderzijds op vernieuwingen van diverse formules, de formulering van de transformatiestrategie en de start van de uitrol van de omnichannel-strategie. 

De totale concernomzet is in 2014 - gecorrigeerd voor de in 2014 gedeconsolideerde activiteiten van Casa en Tuincentrum Overvecht - met circa 1% gedaald ten opzichte van 2013. In het directieverslag wordt een nadere toelichting gegeven op de omzet- en resultaatontwikkelingen in de sectoren Huishoud, Speelgoed en Wonen. Het geconsolideerde netto concernresultaat over 2014 bedraagt na herstructureringslasten en resultaat deelnemingen - € 20 miljoen (2013: € 61 miljoen).

De Raad van Commissarissen biedt de door de Raad van Bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2014 ter vaststelling aan. De jaarrekening is gecontroleerd door BDO Audit & Assurance B.V. Hun verklaring is vermeld op 'Controleverklaring van de onafhankelijke accountant' (zie ook de verwijzing links op de pagina). Wij hebben mede op grond van deze verklaring en hun verslag de jaarrekening goedgekeurd en wij stellen u voor deze vast te stellen.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN COMMISSARISSEN
Zoals in vorig jaarverslag al is vermeld, is per 1 maart van het verslagjaar mevrouw M.J. Poots-Bijl op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad benoemd tot commissaris. Zij is tevens voorzitter van de Auditcommissie. Zoals eerder is vermeld, is per 1 april de heer A. Blokker teruggetreden uit de Raad van Bestuur en per dezelfde datum toegetreden tot de Raad van Commissarissen. Per 1 juni is de heer A.H.M. van der Horst teruggetreden uit de Raad van Bestuur. De heer Van der Horst is sinds 1988 verbonden aan het concern, aanvankelijk bij Blokker B.V. en sinds 2009 als lid van de Raad van Bestuur en CFO. Wij zijn de heer Van der Horst bijzonder erkentelijk voor zijn grote inzet voor Blokker Holding. Per 1 november is de heer J.W. Visser benoemd als lid van de Raad van Bestuur en CFO. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 juni 2014 zijn de heren H.Th.E.M. Rottinghuis en A.J.L. Slippens volgens rooster afgetreden en door de Vergadering herbenoemd. 

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD
Leden van de Raad van Commissarissen wonen overlegvergaderingen met de Centrale Ondernemingsraad bij. In de overlegvergadering met de Centrale Ondernemingsraad van juli 2014 is onder meer gesproken over de jaarcijfers over het boekjaar 2013/14, de vernieuwde concernstrategie en de cao-ontwikkelingen. Deze vergadering is bijgewoond door mevrouw Poots-Bijl. De Raad van Commissarissen hecht aan een goede open overlegstructuur met de medezeggenschap.

TOEZICHT EN GOVERNANCE
Met de Raad van Bestuur is in het verslagjaar volgens een vastgesteld schema van vergaderingen de gang van zaken besproken. In het verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen zes keer vergaderd met de Raad van Bestuur. De commissarissen zijn ook buiten deze vergaderingen diverse malen bijeen geweest. 

Daarnaast zijn in het verslagjaar op regelmatige basis besprekingen geweest van delegaties uit de Raad met de voorzitter en leden van de Raad van Bestuur. De commissies uit de Raad zijn in het verslagjaar eveneens diverse malen bij elkaar geweest. De Auditcommissie heeft in het verslagjaar twee keer vergaderd. In een vergadering met de CFO en de externe accountant is gesproken over de samenvatting van de controlebevindingen, de jaarstukken en het accountantsverslag. 

De voorzitter van de Auditcommissie heeft in het verslagjaar ook zonder aanwezigheid van de leden van de Raad van Bestuur overleg gehad met de externe accountant. De Nominatiecommissie is onder meer actief geweest met de search en de selectie van een nieuwe CFO.

In het kader van de Wet bestuur en toezicht voldoet het concern op dit moment niet aan een evenwichtige verdeling van bestuurs- en toezichthoudende functies over vrouwen en mannen. Bij benoemingen wordt primair gekeken naar de kwaliteit en geschiktheid van kandidaten voor de functies. 

In de vergaderingen met de Raad van Bestuur is diverse keren uitvoerig gesproken over de concernstrategie, de ontwikkeling van pilotwinkels en de sterke uitbreiding van de online activiteiten van de winkelformules en e-fulfilment conform de omnichannel-strategie. Diverse vergaderingen zijn gehouden op locatie bij de werkmaatschappijen inclusief een presentatie van de Algemeen Directeur van de desbetreffende formule. 

Daarnaast is in vergaderingen met de Raad van Bestuur gesproken over de ontvlechting en deconsolidatie van de activiteiten van Casa, de inrichting van een Shared Service Center voor online: ‘Nextail’, de operationele gang van zaken, de voortvarend ter hand genomen automatisering van de interne rapportagesystemen, het operationele budget, het investeringsbudget, desinvesteringen en de omzet- en resultaatontwikkeling van de verschillende formules en van het concern. In de vergaderingen met de Raad van Bestuur is ook periodiek gesproken over onderwerpen op het gebied van personeel en organisatie, zoals het sociale beleid, de noodzakelijke reorganisatie in de winkelorganisatie van Blokker Nederland, management development en over de uitkomsten van het Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. 

De Raad heeft het jaarverslag en de jaarrekening besproken in een vergadering met de Raad van Bestuur in aanwezigheid van de externe accountant. 

De Raad heeft ook met de Raad van Bestuur het functioneren en de samenwerking tussen beide raden en de overige stakeholders besproken en geëvalueerd. In het voorjaar van 2015 heeft de Raad zijn eigen functioneren geëvalueerd.

In het verslagjaar is Tuincentrum Overvecht verkocht. In het verslagjaar is besloten om opnieuw voorzieningen te vormen voor de sluiting van verlieslatende winkels van diverse formules. 

Het jaar 2014 is door de tegenvallende omzet- en resultaatontwikkeling een teleurstellend jaar geweest voor Blokker Holding. De Raad onderschrijft de transformatiestrategie en heeft er vertrouwen in dat door de Raad van Bestuur de juiste maatregelen worden genomen om de resultaten van het concern ten goede te keren in de komende jaren. De Raad van Commissarissen spreekt een woord van dank uit aan het adres van de Raad van Bestuur, de directies en de medewerkers voor de inzet en inspanningen in het verslagjaar. 

Amsterdam, 13 mei 2015

Raad van Commissarissen
P.C. Klaver, voorzitter
A. Blokker 
Mw. M.J. Poots-Bijl
H. Th.E.M. Rottinghuis
A.J.L. Slippens