JAARVERSLAG 2014 BLOKKER HOLDING
  NL | EN | FR

Toelichting op de vennootschappelijke balans

PER 24 JANUARI 2015
De immateriële vaste activa hebben voornamelijk betrekking op software/licenties en websites.

Over de vorderingen op groepsmaatschappijen/deelnemingen, die een langlopend karakter hebben, wordt een rente berekend van 5% (vorig jaar: 5%). De overige vorderingen hebben voor een bedrag van circa € 0,7 miljoen een looptijd korter dan 1 jaar.

Eigen vermogen
Het maatschappelijk kapitaal per balansdatum bedraagt € 100.000.000 en is verdeeld in 90.000.000 aandelen van elk nominaal € 1 en 10.000.000 P-aandelen van elk nominaal € 1. Hiervan zijn 22.500.000 gewone en 2.500.000 P-aandelen geplaatst en volgestort.

De mutaties in het eigen vermogen luiden als volgt:

Het totaalresultaat van de vennootschap (resultaat na belasting en rechtstreekse vermogensmutaties) bedraagt € 19,6 miljoen negatief (vorig jaar: € 60,7 miljoen).

Het saldo van het omrekeningsverschil buitenlandse deelnemingen bedraagt circa € 0,7 miljoen (2013/14: € 1,7 miljoen).

VOORZIENINGEN

De voorzieningen hebben nagenoeg geheel betrekking op latente belastingen en zijn voor circa € 2,8 miljoen kortlopend; het overige deel is naar verwachting langlopend van aard. 

LANGLOPENDE SCHULDEN
Het grootste deel van de langlopende schulden heeft een looptijd tot 5 jaar. Van de totale langlopende schulden heeft € 164,3 miljoen (2013/14: € 165,9 miljoen) betrekking op groepsmaatschappijen/deelnemingen tegen rentepercentages variërend van 1,0% tot 2,2%.

De resterende schulden betreffen schulden aan gelieerde ondernemingen. Het rentepercentage wordt per kwartaal vastgesteld en betreft het gemiddelde van de 3-maands en 12-maands euribor aan het begin van ieder kwartaal (gemiddeld over 2014/15: 0,33% en over 2013/14: 0,375%). 

Er zijn voor de genoemde schulden geen zekerheden gesteld.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE INFORMATIE
Ten behoeve van nagenoeg alle Nederlandse vennootschappen zijn aansprakelijkheidsverklaringen gedeponeerd, op grond waarvan Blokker Holding B.V. aansprakelijk is voor schulden uit rechtshandelingen van deze groepsmaatschappijen. Uit dien hoofde zijn voor die vennootschappen de bepalingen ingevolge artikel 2:403, lid 1 BW van toepassing.

De vennootschap maakt deel uit van Nederlandse fiscale eenheden voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting met meerdere groepsmaatschappijen en is op grond daarvan hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschulden van deze fiscale eenheden.

HUUR- EN LEASEVERPLICHTINGEN
Op grond van langlopende lease- en huurovereenkomsten dient in 2015/16 een bedrag van circa € 665.000 (vorig jaar: € nihil) te worden betaald. Jaarlijks expireren contracten. Een aantal per balansdatum lopende contracten heeft een resterende looptijd van één tot vijf jaar (totaal huur-/leasebedrag circa € 1,6 miljoen). 

BANKGARANTIES EN ACCREDITIEVEN
In verband met bankgaranties en accreditieven is een bedrag van circa € 2,4 miljoen (vorig jaar: € nihil) geblokkeerd op de bankrekeningen.

GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS
In het verslagjaar zijn gemiddeld 61 personen werkzaam geweest voor de vennootschap (2013/14: 42 personen).

Amsterdam, 13 mei 2015

w.g.
De Raad van Bestuur
R.E. Palmer, voorzitter  
L.M. de Kool, vicevoorzitter      
J.W. Visser, cfo       
T. Smit 


De Raad van Commissarissen
P.C. Klaver, voorzitter
A. Blokker
Mw. M.J. Poots-Bijl
H.Th.E.M. Rottinghuis
A.J.L. Slippens