JAARVERSLAG 2014 BLOKKER HOLDING
  NL | EN | FR

Toelichting op de groepswinst- en verliesrekening

OVER 2014/15
Herleid tot fulltime equivalenten bedraagt het totaal aantal personeelsleden 13.063 (2013/14: 16.260).

* Bedrijfsresultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie.

ACCOUNTANTSKOSTEN
Het ingevolge artikel 382a Boek 2 BW in het boekjaar ten laste van de vennootschap gekomen honorarium van BDO en andere accountants is als volgt te specificeren:NB: Cijfers 2014/15 zijn exclusief Casa (2013/14: € 138.000) en exclusief Groenblok (2013/14: € 25.000).

BELASTINGEN
Het effectieve belastingtarief bedraagt voor het boekjaar 2014/15 21,9% (2013/14: 20,5%).

BEZOLDIGING BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN
In de winst- en verliesrekening is ten behoeve van de bezoldiging van de (voormalige) bestuurders van Blokker Holding B.V., waarin tevens zijn opgenomen de pensioenpremies, een bedrag begrepen van € 2,6 miljoen (vorig jaar: € 2,2 miljoen; het bedrag uit hoofde van artikel 32bd van de Wet op de Loonbelasting 1964 (crisisheffing) is hierin begrepen).

Aan bezoldiging van commissarissen van Blokker Holding B.V. is in het boekjaar 2014/15 een bedrag van € 189.000 (2013/14: € 191.000) ten laste gekomen van de vennootschap.

DECONSOLIDATIE VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN
Begin boekjaar 2014/15 is de beleidsbepalende zeggenschap in Casa Holding B.V. en haar deelnemingen overgedragen aan een gelieerde vennootschap buiten de groep van Blokker Holding B.V. Daarnaast zijn de aandelen van Groenblok B.V. en haar deelnemingen verkocht per 30 juni 2014. Op grond hiervan zijn voornoemde vennootschappen per de genoemde data niet meer in de consolidatie betrokken.

In de tabel hieronder en op de volgende pagina wordt de impact van deze deconsolidaties op diverse kerncijfers weergegeven voor zowel 2014/15 als 2013/14:

Het resultaat verband houdende met de verkoop van Groenblok B.V. en haar deelnemingen bedraagt een verlies van € 7,5 miljoen (verantwoord onder resultaat deelnemingen); hierover is geen belasting te verrekenen. De deconsolidatie van Casa Holding B.V. heeft niet geleid tot een resultaateffect in 2014.

In onderstaande tabel is de invloed van de deconsolidaties van Casa en Groenblok op de belangrijkste kerncijfers van Blokker Holding B.V. over 2014/15 en 2013/14 weergegeven:

* Bedrijfsresultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie.