JAARVERSLAG 2014 BLOKKER HOLDING
  NL | EN | FR

Toelichting op de groepsbalans

PER 24 JANUARI 2015
De immateriële vaste activa hebben voornamelijk betrekking op software/licenties en websites.

De post ‘Gebouwen en terreinen’ heeft voornamelijk betrekking op verbouwingen in gehuurde panden.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

DEELNEMINGEN
De post deelnemingen betreft een belang van 99,99% in Casa Holding B.V. (€ 269,0 miljoen), voortvloeiende uit de deconsolidatie in 2014, en een belang van 20% in Dennenhoorn B.V. (€ 1,1 miljoen), beide gevestigd te Laren. 

VORDERINGEN
De vorderingen hebben voor een bedrag van € 12,7 miljoen betrekking op vorderingen op deelnemingen als gevolg van de deconsolidatie van Casa in 2014. Deze vorderingen hebben een looptijd van 1 tot 5 jaar; er zijn geen zekerheden gesteld.

De overige vorderingen hebben voor een bedrag van circa € 0,7 miljoen een looptijd korter dan 1 jaar.

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN
In verband met de mutatie van de voorziening voor incourantheid is een bedrag van € 8,2 miljoen ten laste van de winst- en verliesrekening gekomen (2013/14: bate van € 11,7 miljoen).

VORDERINGEN
De vorderingen hebben voor een bedrag van circa € 0,5 miljoen (2013/14: € 3,2 miljoen) een looptijd langer dan 1 jaar. 

Onder de overige vorderingen is begrepen een bedrag van € 25,7 miljoen (2013/14: € 13,6 miljoen) ter zake van winstbelasting en € 1,0 miljoen (2013/14: € 2,8 miljoen) inzake actieve belastinglatenties.

Het totaalbedrag van fiscale verliezen dat niet in de waardering van belastinglatenties is verwerkt, bedraagt circa € 5,8 miljoen (2013/14: € 4,1 miljoen).

EIGEN VERMOGEN
Voor een toelichting op de mutaties van het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de vennootschappelijke balans.

VOORZIENINGEN


De voorziening voor latente belastingen betreft de toekomstige belastingverplichtingen die voortvloeien uit tijdelijke verschillen tussen bedrijfseconomische en fiscale waarderingsgrondslagen. 

De voorziening voor herstructurering is bedoeld ter dekking van de kosten verbonden aan reorganisaties van onderdelen van het concern en de kosten van verlieslatende contracten.

De voorziening voor garantieverplichtingen wordt opgenomen voor de geschatte kosten die naar verwachting voortvloeien uit de per balansdatum lopende garantieverplichtingen uit hoofde van geleverde goederen en diensten. Ten laste van de voorziening komen de kosten die voortvloeien uit het honoreren van garantieclaims. De dotaties en onttrekkingen zijn in het verloopoverzicht gesaldeerd. 

De voorziening voor jubileumuitkeringen wordt opgenomen op basis van de per balansdatum geldende jubileumregeling, rekening houdend met blijfkans, toekomstige loonkostenontwikkeling en disconteringsvoet.

De voorziening voor procedures heeft betrekking op lopende geschillen, claims en rechtsgedingen.

De overige voorzieningen betreffen onder meer een voorziening voor groot onderhoud voor panden in eigendom. 

Van het totaalsaldo van de voorzieningen is circa € 39,0 miljoen (vorig jaar: € 28,5 miljoen) kortlopend; het overige deel is naar verwachting langlopend van aard.

LANGLOPENDE SCHULDEN
Het grootste deel van de langlopende schulden heeft een looptijd tot 5 jaar en bestaat voornamelijk uit schulden aan gelieerde ondernemingen en schulden aan deelnemingen. Er zijn geen zekerheden gesteld.

De schulden aan gelieerde ondernemingen bedragen € 131,7 miljoen (vorig jaar: € 71,5 miljoen). Het rentepercentage wordt per kwartaal vastgesteld en betreft het gemiddelde van de 3-maands en 12-maands euribor aan het begin van ieder kwartaal (gemiddeld over 2014/15: 0,33% en over 2013/14: 0,375%). De schulden aan deelnemingen hangen samen met de deconsolidatie van Casa in 2014 en bedragen € 162,0 miljoen (2013/14: € nihil) tegen rentepercentages variërend van 1,0% tot 2,2%.

NIET UIT DE GROEPSBALANS BLIJKENDE INFORMATIE

HUUR- EN LEASEVERPLICHTINGEN
Op grond van langlopende lease- en huurovereenkomsten dient in 2015/16 een bedrag van circa € 228 miljoen (vorig jaar: € 274 miljoen) te worden betaald. Jaarlijks expireren contracten. Een aantal per balansdatum lopende contracten heeft een resterende looptijd van één tot vijf jaar (totaal huur-/leasebedrag circa € 524 miljoen) en een aantal contracten heeft een resterende looptijd van meer dan vijf jaar (totaal huur-/leasebedrag circa € 330 miljoen).

BANKGARANTIES EN ACCREDITIEVEN
In verband met bankgaranties en accreditieven is een bedrag van circa € 19 miljoen (vorig jaar: € 20 miljoen) geblokkeerd op de bankrekeningen, waarvan € 15 miljoen bij Nederlandse vennootschappen (vorig jaar: € 8 miljoen).

INVESTERINGSVERPLICHTINGEN
De investeringsverplichtingen per ultimo 2014/15 bedragen circa € 7,4 miljoen (vorig jaar: € 27,7 miljoen).

INKOOPVERPLICHTINGEN
De per balansdatum uitstaande inkoopverplichtingen bedragen circa € 210 miljoen (vorig jaar: € 270 miljoen).

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
De met financiële instrumenten verbonden risico’s zijn onderstaand toegelicht.

VALUTARISICO'S
Valutarisico’s hebben nagenoeg uitsluitend betrekking op inkopen van goederen in andere valuta dan de euro. Het valutabeleid van de groep is gericht op het beheersen van de valutarisico’s. In dit kader worden valutatermijncontracten aangegaan. De vreemde-valutacomponent van valutatermijncontracten die fungeren als hedge-instrument inzake afdekking van toekomstige transacties wordt tegen kostprijs gewaardeerd zolang de afgedekte positie nog niet in de balans is verwerkt. 

De reële waarde van valutatermijncontracten bedraagt op balansdatum € 11,4 miljoen positief (vorig jaar: € 0,7 miljoen negatief). 

RENTERISICO'S
De onderneming heeft geen instrumenten in verband met het afdekken van renterisico’s afgesloten.

KREDIETRISICO'S
Kredietrisico’s hebben betrekking op debiteuren en overige kortlopende vorderingen. Ter zake zijn toereikende voorzieningen genomen.