JAARVERSLAG 2014 BLOKKER HOLDING
  NL | EN | FR

Overige gegevens

STATUTAIRE REGELING OMTRENT DE WINSTBESTEMMING
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap beloopt € 25 miljoen, verdeeld over twee soorten aandelen. Voor de geplaatste aandelen zijn de volgende samengevatte bepalingen met betrekking tot de winstbestemming van toepassing. Toevoegingen, aanzuiveringen en uitkeringen van de winst aan aandeelhouders geschieden na goedkeuring van de jaarrekening waaruit de voor die toevoegingen, aanzuiveringen en uitkeringen beschikbare winst blijkt.

Uitkeringen ten laste van een reserve vinden alleen plaats voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Beide soorten aandelen zijn op dezelfde wijze gerechtigd tot het resultaat. De algemene vergadering besluit tot uitkering, dan wel tot reservering in een dividendreserve, die per soort aandeel wordt gevormd. Er kan door de algemene vergadering worden besloten tot uitkering aan de houders van het ene soort aandelen, terwijl een corresponderend bedrag voor de houders van de andere soort aandelen in een dividendreserve wordt gereserveerd.

Uitkeringen ten laste van een dividendreserve kunnen te allen tijde geschieden, doch slechts krachtens een besluit van de algemene vergadering genomen al dan niet op verzoek van de vergadering van houders van de desbetreffende soort aandelen.
 
VOORSTEL WINSTBESTEMMING
In het kader van de winstbestemming wordt voorgesteld het resultaat in mindering te brengen op de overige reserves.
 
BIJZONDERE ONDERSTEUNING
Blokker Holding heeft in 2014 onder andere de volgende projecten/stichtingen van bijzondere ondersteuning voorzien: Helen Dowling Instituut, Stichting Sportclub voor Gehandicapten Gooi- en Eemland, VUmc CCA Project ‘vroegdiagnostiek dikke darmkanker’, IMC Weekendschool, Doe een wens Stichting Nederland, Go for Children, Stichting Kinderen Kankervrij (Kika), Het Leerorkest, onderzoek ziekte Parkinsonisme, Stichting Ambulance Wens en Klooster de Stad Gods – Zusters Augustinessen.