JAARVERSLAG 2014 BLOKKER HOLDING
  NL | EN | FR

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

ALGEMEEN

VESTIGINGSPLAATS
Blokker Holding B.V. is statutair en feitelijk gevestigd te Amsterdam. 

ACTIVITEITEN
Blokker Holding B.V. is een detailhandelsconcern met winkelketens in de sectoren Huishoud, Speelgoed en Wonen, en met groothandels.

BOEKJAAR
Statutair eindigt het boekjaar op de zaterdag van week 4 in het kalenderjaar. Het boekjaar bestond in 2014/15 uit 52 weken (2013/14: 52 weken). De laatste dag van het boekjaar 2014/15 was 24 januari 2015 en van vorig boekjaar 25 januari 2014.

ALGEMENE GRONDSLAGEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De onderstaande waarderingsgrondslagen hebben zowel betrekking op de vennootschappelijke jaarrekening als op de groepsjaarrekening.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

Voor de samenstelling van de winst- en verliesrekening in de vennootschappelijke jaarrekening is gebruik gemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2 : 402 BW. 

De jaarrekening is opgesteld in duizenden euro’s. 

GEBRUIK VAN SCHATTINGEN
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de leiding van de onderneming overeenkomstig algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die mede bepalend zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

VREEMDE VALUTA
Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. De transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen op transactiedatum. De hieruit resulterende koersverschillen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord. 

Jaarrekeningen van buitenlandse deelnemingen, die niet in euro’s zijn opgesteld, worden omgerekend in euro’s tegen de koers welke geldt aan het einde van de verslagperiode. Het effect van de herrekening van de activa en passiva van deelnemingen aan het begin van het jaar tegen de wisselkoersen aan het eind van het jaar wordt in het eigen vermogen opgenomen. 

GRONDSLAGEN VOOR DE CONSOLIDATIE
Geconsolideerd zijn Blokker Holding B.V. en de deelnemingen, tevens groepsmaatschappijen, waarin Blokker Holding B.V. overheersende zeggenschap heeft, of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De financiële gegevens van Blokker Holding B.V., tezamen met die van de groepsmaatschappijen, zijn verwerkt op basis van integrale consolidatie. In de groepsjaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd. Intercompany-resultaten begrepen in de per balansdatum aanwezige voorraden worden ten behoeve van de samenstelling van de groepsjaarrekening geëlimineerd.

Voor ingehouden winsten van deelnemingen, waarover de vennootschap niet vrij kan beschikken, wordt een wettelijke reserve gevormd. 

De gegevens van de in de consolidatie opgenomen maatschappijen per 24 januari 2015 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

De resultaten van overgenomen vennootschappen worden vanaf de datum dat deze voor rekening en risico van Blokker Holding B.V. komen, betrokken in de consolidatie.

Voor de afzonderlijke jaarrekeningen van de binnenlandse deelnemingen wordt in beginsel gebruik gemaakt van de vrijstelling van artikel 2:403 lid 1 BW.

DECONSOLIDATIES
In 2014 heeft Blokker Holding B.V. één aandeel in het geplaatst kapitaal van Casa Holding B.V. overgedragen aan een gelieerde vennootschap buiten de groep van Blokker Holding B.V. Vervolgens is een aandeelhoudersovereenkomst gesloten, waarin is overeengekomen dat Blokker Holding B.V. de beleidsbepalende zeggenschap over Casa Holding B.V. en haar deelnemingen met ingang van boekjaar 2014/15 overdraagt. Met de wederpartij is afgesproken dat:

  • de beleidsbepalende zeggenschap over Casa Holding B.V. en haar deelnemingen weer terugkomt bij Blokker Holding B.V. als er een wijziging in het bestuur van de wederpartij plaatsvindt.
  • Casa Holding B.V. op dat moment een eigen vermogen zal hebben gelijk aan het eigen vermogen ultimo boekjaar 2013/14 (€ 269,0 miljoen).
  • Blokker Holding B.V. gedurende de tussenliggende periode recht heeft op een jaarlijkse vergoeding van 1% van het eigen vermogen ultimo 2013/14, welke zal worden uitbetaald op het moment dat de beleidsbepalende zeggenschap weer terugkomt.

Het bedrag 2014/15 van de jaarlijkse vergoeding (€ 2,7 miljoen) wordt als resultaat deelneming verantwoord. De deelneming Casa Holding B.V. wordt met ingang van boekjaar 2014/15 gewaardeerd op de nettovermogenswaarde per 26 januari 2014 tot het moment dat de beleidsbepalende zeggenschap weer wordt overgedragen aan Blokker Holding B.V. 

In 2014 heeft Blokker Holding B.V. overeenstemming bereikt inzake de verkoop per 30 juni 2014 van alle activiteiten van Tuincentrum Overvecht, bestaande uit Groenblok B.V. en haar deelnemingen.

De financiële gegevens van bovengenoemde ondernemingen worden niet meer opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening vanaf het moment dat er geen overwegende zeggenschap meer kan worden uitgeoefend over de onderneming.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de alinea 'Deconsolidatie van bedrijfsactiviteiten' op de pagina 'Toelichting op de groepswinst- en verliesrekening'.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (5 jaar), en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. 

Goodwill die is betaald bij de overname van een onderneming, door middel van aandelen dan wel door overname van de bedrijfsactiviteiten en de daarmee samenhangende activa en passiva, wordt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften in Titel 9 Boek 2 BW, rechtstreeks in mindering gebracht op het eigen vermogen.

MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Voor zover materiële vaste activa zijn verkregen door de overname van de betrokken ondernemingen zijn deze gewaardeerd op actuele waarden op het moment van verkrijging van de aandelen. 

Bij het bepalen van de afschrijvingen wordt rekening gehouden met de volgende verwachte economische levensduren:FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd op nettovermogenswaarde. Deze is berekend door de activa, voorzieningen en schulden te waarderen en het resultaat te berekenen op basis van de voor de moedermaatschappij geldende waarderingsgrondslagen. 

Kapitaalbelangen in vennootschappen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd op kostprijs. Voor Casa Holding B.V. is de waarderingsgrondslag de nettovermogenswaarde op het moment van het verliezen van de beleidsbepalende zeggenschap door Blokker Holding B.V.

De ontvangen dividenden worden in het jaar van ontvangst ten gunste van het resultaat gebracht.

De overige financiële vaste activa worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

VOORRADEN
De voorraden handelsartikelen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs - of lagere marktwaarde - vermeerderd met bijkomende inkoopkosten. Op de voorraadwaarde wordt, indien noodzakelijk, een voorziening voor incourantheid in mindering gebracht. 

VORDERINGEN
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. 

LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap.

VOORZIENINGEN
Voorzieningen worden opgenomen voor alle in rechte afdwingbare dan wel feitelijke verplichtingen als gevolg van een gebeurtenis vóór balansdatum en waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen nodig is en de omvang daarvan betrouwbaar kan worden geschat.

De voorziening voor latente belastingverplichtingen betreft de berekening van de tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale waarderingsgrondslagen. Actieve claims met gelijke looptijd worden in mindering gebracht indien deze op dezelfde fiscale entiteit betrekking hebben.

De voorziening voor herstructurering is bedoeld ter dekking van kosten verbonden aan reorganisaties van onderdelen van het concern en de kosten van verlieslatende contracten.

De voorziening voor garantieverplichtingen wordt opgenomen voor de geschatte kosten die naar verwachting voortvloeien uit de per balansdatum lopende garantieverplichtingen uit hoofde van geleverde goederen en diensten. 

De voorziening voor jubileumuitkeringen wordt opgenomen op basis van de per balansdatum geldende jubileumregeling, rekening houdend met blijfkans, toekomstige loonkostenontwikkeling en disconteringsvoet.

De voorziening voor procedures heeft betrekking op lopende geschillen, claims en rechtsgedingen.

De onderneming heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde-bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. Factoren als loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. De onderneming heeft bij een tekort dan wel overschot van het bedrijfstakpensioenfonds geen andere verplichting dan het betalen van toekomstige hogere dan wel lagere premies.

LANGLOPENDE SCHULDEN
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de kortlopende schulden.

KORTLOPENDE SCHULDEN
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar, tenzij anders is vermeld in de toelichting.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

NETTO-OMZET
De netto-omzet betreft de verkopen van de detailhandelsketens aan de consument tegen verkoopwaarde (exclusief omzetbelasting), alsmede de overige leveringen aan afnemers van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en omzetbelasting.

KOSTPRIJS VAN DE OMZET
De kostprijs van de omzet bestaat uit de inkoopwaarde van de handelsgoederen verhoogd met de direct en indirect met de inkoop verband houdende kosten. Tevens is in deze kosten begrepen de mutatie in de voorziening voor het risico van incourantheid.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
De financiële baten en lasten betreffen ontvangen (te ontvangen) en betaalde (te betalen) rente.

BELASTINGEN
De vennootschapsbelasting is berekend over het commerciële resultaat volgens de groepswinst- en verliesrekening tegen het geldende tarief, rekening houdend met fiscale faciliteiten.

KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van financiële baten en lasten en winstbelasting zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Het effect van deconsolidaties van groepsmaatschappijen, inclusief mutaties in activa en passiva, wordt als kasstroom uit investeringsactiviteiten gepresenteerd.

VERGELIJKENDE CIJFERS
Indien noodzakelijk voor vergelijkingsdoeleinden is de rubricering van de vergelijkende cijfers aangepast.